Test po szkoleniu ORP w dniu 15-04-2023r

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Prosimy o rozwiązanie poniższego testu. Prawdziwa jest tylko jedna odpowiedź. Rozwiązany test po jego zakończeniu zostanie automatycznie do nas przesłany. Warunkiem zaliczenia testu jest 70% poprawnych odpowiedzi.
Uwaga: Przesłanie rozwiązanego testu po godzinie 14:00 w dniu 15-04-2023r oznacza nie zdanie egzaminu.

Imię i nazwisko (wymagane)

PESEL

Pytanie 1: W opisie budowy atomu posługujemy się modelem -
BohraThomsonaEdisona

Pytanie 2:Z punktu widzenia diagnostyki obrazowej szum w obrazie powstaje na skutek zjawiska-
fotoelektrycznegoComptonaTworzenia par

Pytanie 3:Jądro atomowe składa się z -
ElektronówProtonów i neutronówProtonów i elektronów

Pytanie 4: Liniowy współczynnik absorpcji 𝜇 ma jednostkę -
cm-1cmcm2

Pytanie 5: Izotopy są to pierwiastki, które różnią się miedzy sobą ilością-
protonówneutronówprotonów i neutronów - w jądrze

Pytanie 6: Promieniowanie beta to -
elektronyfotonyprotony

Pytanie 7: Prawdą jest że kerma liczbowo równa jest dawce promieniowania w zakresie energii do -
250kV1MVnigdy

Pytanie 8:Dawka pochłonięta wyrażona w J/kg to -
KermaGrejSivert

Pytanie 9:Współczynnik wagowy promieniowania X wynosi -
1520

Pytanie 10: Najbardziej radiowrażliwą tkaną z podanych poniżej jest -
skóragonadywątroba

Pytanie 11:Przyrządy dozymetryczne składają się z 3 podstawowych elementów do których nie zaliczamy -
zasilaczdetektorobudowa

Pytanie 12: Detektorem opartym na jonizacji powietrza nie jest -
komora jonizacyjnaLicznik Geigera-Mullerascyntylator

Pytanie 13: Wielkość LET oznacza -
energię ΔE przekazaną materii podczas przebycia przez cząstkę promieniowania drogi Δlenergię ΔE przekazaną materii o masie Δmmoc źródła promieniowania

Pytanie 14:Uszkodzenie bezpośrednie promieniowania jonizującego polega na -
zderzeniu cząsteczki z nicią DNAwytworzeniu wolnych rodnikówprzekazaniu dawki letalnej

Pytanie 15:Czy stwierdzenie że efekt deterministyczny ma wartość progową jest -
prawdąfałszemprawdą ale do pewnego poziomu dawki

Pytanie 16: Efekt stochastyczny rośnie z dawką -
liniowonie rośniezależy jedynie od osobnika

Pytanie 17:W dokumentacji medycznej pacjenta po wykonaniu procedury radiologicznej-
zapisuje się fizyczne parametry ekspozycji w sposób umożliwiający określenie dawki, którą otrzymał pacjentzapisuje się informację o wykonaniu stomatologicznego zdjęcia wewnątrzustnegoobydwie odpowiedzi są poprawne

Pytanie 18:Stosowanie kratki przeciwrozproszeniowej -
powoduje kilkukrotne zmniejszenie dawki dla pacjentanie zmienia dawki dla pacjentapowoduje kilkukrotne zwiększenie dawki dla pacjenta

Pytanie 19: Pracownicy kat B narażenia zawodowego na promieniowanie mogą otrzymać rocznie dawkę skuteczną nie przekraczającą -
1mSv6mSv20mSv

Pytanie 20:U kobiet w wieku rozrodczym - można wykonywać procedury z zakresu radiologii zabiegowej po uzyskaniu pisemnego oświadczenia pacjentki o tym, że nie jest w ciążymożna wykonywać procedury z zakresu radiologii zabiegowej po uzyskaniu negatywnego wyniku testu ciążowegonie można wykonywać procedur z zakresu radiologii zabiegowej

Pytanie 21:Dawka równoważna podawana jest w -
SvGymAs

Pytanie 22:Za stan ochrony radiologicznej w pracowni odpowiada -
Fizyk medycznyInspektor Ochrony RadiologicznejKierownik pracowni

Pytanie 23: Dawka jaką otrzymuje pacjent w badaniu CT w porównaniu z dawką w klasycznym zdjęciu jest około -
500210 - razy większa

Pytanie 24:Kobieta w ciąży może pracować w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące -
nigdyzawszepod pewnymi warunkami

Pytanie 25:Właściwe badanie i/lub leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego - wymaga uzasadnienia wykonania ekspozycjiwymaga uzasadnienia wykonania ekspozycji oraz optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentawymaga optymalizacji ochrony radiologicznej pacjenta

Pytanie 26: Dawki ostrzegawcze w radiologii zabiegowej na skórę wynoszą -
1 i 3 Gy1 i 3 mGy1 i 3 cGy

Pytanie 27:Podstawowym aktem prawnym regulującym stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych jest - Prawo AtomoweRozporządzenie Ministra ZdrowiaUstawa o działalności leczniczej

Pytanie 28:Średnia dawka promieniowania jaką otrzymuje przeciętny polak w ciągu roku wynosi -
3,4mSv1mSv2,4mSv

Pytanie 29:Dawka promieniowania -
wzrasta z odległościąmaleje z odległościąmaleje z kwadratem odległości - od źródła

Pytanie 30:Systematyczne przekraczanie poziomów referencyjnych dawek - skutkuje cofnięciem zezwolenia na stosowanie aparatu rtgjest wskazaniem do przeprowadzenia w trybie doraźnym klinicznego audytu wewnętrznegonakłada obowiązek wykonywania testów specjalistycznych raz na miesiąc