Szkolenie ochrona radiologiczna pacjenta

TERMINY NAJBLIŻSZYCH KURSÓW STACJONARNYCH I EGZAMINÓW w 2018 roku:

– 14 kwietnia w Warszawie,
– 25 maja w Warszawie,
– 8 czerwca w Lublinie,
– 23 czerwca w Warszawie,
– 7 lipca w Warszawie,
– 28 lipca w Warszawie,
– 4 sierpnia w Warszawie,

Zachęcamy  do udziału w ciągłym szkoleniu na odległośćregulamin.

Prowadzimy również szkolenia u klienta na terenie całego kraju.

Szkolenia stacjonarne i egzaminy  odbywać będą się w następujących lokalizacjach:

WARSZAWA  –  Świetlicy Matejki zlokalizowanej przy ulicy Św. Wincentego 130 na Warszawskim Targówku. Dojazd bezpośredni liniami autobusowymi  112, 120, 126, 527 .

–  LUBLIN – dokładny adres podamy wkrótce,
Harmonogram szkoleń przebiega wg poniższego schematu:
– Zajęcia stacjonarne rozpoczynają się o godzinie 9:00,
– Seminarium dla osób przystępujących tylko do egzaminu lub po ukończeniu szkolenia na odległość  odbędzie się w godzinach 14:00-15:00,
– Egzamin zaplanowany jest na godzinę 15:00.

Koszt kursu stacjonarnego  z egzaminem wynosi 390 zł – cena obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, egzamin.

Koszt kursu na odległość wraz z egzaminem wynosi 300 zł.

Koszt samego egzaminu bez uczestnictwa w szkoleniu  wynosi 185 zł.

UWAGA: Do egzaminu bez uczestniczenia w szkoleniu przystąpić mogą osoby, które :
wykażą komisji egzaminacyjnej, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji:
– uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii,
– uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego,
– uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,
– ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.5) i uzyskały tytuł zawodowy,
– ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na kurs stacjonarny lub egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  oraz dokonanie wpłaty na numer rachunku bankowego wskazanego poniżej najpóźniej 5 dni przed planowanym kursem lub egzaminem.

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia stacjonarnego z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób najpóźniej 5 dni przed planowanym kursem. W takim przypadku informacja zostanie przekazana do Państwa na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz wpłacone środki na poczet kursu zostaną w ciągu 3 roboczych dni zwrócone na rachunek wskazany w przelewie.

NR konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty:
Raiffeisen Polbank 31 2340 0009 0670 4010 0003 5627 z dopiskiem „Imię i nazwisko, kurs ORP”.

Formularz Zgłoszeniowy

Imię

Nazwisko

Specjalność uczestnika kursu

Zakres kursu

Termin kursu stacjonarnego

Termin egzaminu

Nr PESEL

Adres korespondencyjny

Telefon kontaktowy

Adres email

Dane do faktury:

Pełna nazwa jednostki kierującej

Adres jednostki

NIP jednostki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kursu przez CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883)

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
e-mail: kontakt@coriso-med.pl
tel: 667-566-475