Szkolenie ochrona radiologiczna pacjenta

TERMINY KURSÓW w 2017R:

Zapraszamy na szkolenie w dniu 14 października 2017 roku w Warszawie. 

 

Szkolenie odbędzie się w Świetlicy Matejki zlokalizowanej przy ulicy Św. Wincentego 130 na Warszawskim Targówku. Dojazd bezpośredni liniami autobusowymi  112, 120, 126, 527 . Zaplanuj podróż.

Uwaga: miejsce kursu może nieznacznie ulec zmianie. Jeśli to nastąpi powiadomimy Państwa telefonicznie lub mailowo.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Egzamin zaplanowany jest na godzinę 14:00.

Koszt kursu: 410 zł – cena obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, egzamin.

Do egzaminu bez uczestniczenia w kursie mogą przystąpić osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:
1) uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii,
2) uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego,
3) uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy,
4) ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) i uzyskały tytuł zawodowy,
5) ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1 (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ) że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

 

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na numer rachunku bankowego wskazanego poniżej najpóźniej 10 dni przed planowanym kursem lub egzaminem.

Zaksięgowanie wpłaty zostanie potwierdzone poprzez przesłanie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail informacji o zakwalifikowaniu się na kurs w wybranym terminie.

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób najpóźniej 7 dni przed planowanym kursem. W takim przypadku informacja zostanie przekazana do Państwa na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz wpłacone środki na poczet kursu zostaną w ciągu 3 roboczych dni zwrócone na rachunek wskazany w przelewie.

NR konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty:
Raiffeisen Polbank 31 2340 0009 0670 4010 0003 5627 z dopiskiem „Imię i nazwisko, kurs ORP”.

Faktura za kurs zostanie przekazana uczestnikowi w pierwszym dniu kursu.

Formularz Zgłoszeniowy

Imię

Nazwisko

Specjalność uczestnika kursu

Zakres kursu

Numer kursu

Numer egzaminu

Nr PESEL

Adres korespondencyjny

Telefon kontaktowy

Adres email

Dane do faktury:

Pełna nazwa jednostki kierującej

Adres jednostki

NIP jednostki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kursu przez CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) Please leave this field empty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
e-mail: kontakt@coriso-med.pl
tel: 667-566-475