Szkolenie ochrona radiologiczna pacjenta

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ I EGZAMINÓW :

– 09-11-2019r w Warszawie

Prosimy o zapoznanie się z  regulaminem  szkolenia.

Prowadzimy również szkolenia u klienta na terenie całego kraju.

Szkolenia  i egzaminy  odbywać będą się w następujących lokalizacjach:

WARSZAWA  –  Świetlicy Matejki zlokalizowanej przy ulicy Św. Wincentego 130 na Warszawskim Targówku. Dojazd bezpośredni liniami autobusowymi  112, 120, 126, 527 .

Harmonogram szkoleń przebiega wg poniższego schematu:
– Zajęcia  rozpoczynają się o godzinie 9:00,
– Egzamin zaplanowany jest na godzinę 14:00.

Koszt kursu z egzaminem wynosi 390 zł – cena obejmuje: uczestnictwo w seminarium, materiały szkoleniowe (w wersji on-line) , przerwy kawowe, egzamin.

Koszt samego egzaminu bez uczestnictwa w szkoleniu  wynosi 140zł + koszty operacyjne 60zł = 200 zł.

UWAGA: Do egzaminu bez uczestniczenia w szkoleniu przystąpić mogą osoby, które :
wykażą komisji egzaminacyjnej, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji:
– uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii,
– uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego,
– uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,
– ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.5) i uzyskały tytuł zawodowy,
– ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na kurs  lub egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  oraz dokonanie wpłaty na numer rachunku bankowego wskazanego poniżej najpóźniej 5 dni przed planowanym kursem lub egzaminem.

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób najpóźniej 5 dni przed planowanym kursem. W takim przypadku informacja zostanie przekazana do Państwa na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz wpłacone środki na poczet kursu zostaną w ciągu 3 roboczych dni zwrócone na rachunek wskazany w przelewie.

NR konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty:
Millennium  63 1160 2202 0000 0003 6977 5989  z dopiskiem „Imię i nazwisko, kurs ORP”.

Formularz Zgłoszeniowy

Imię

Nazwisko

Specjalność uczestnika kursu

Zakres kursu

Termin kursu

Termin egzaminu

Nr PESEL

Adres korespondencyjny

Telefon kontaktowy

Adres email

Dane do faktury:

Pełna nazwa jednostki kierującej

Adres jednostki

NIP jednostki

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Radosław Kuliński, firma Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością z siedzibą w Warszawie przy ul. Głębockiej 5D/13.
Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.
Dane osobowe zostaną pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani podczas przesłania powyższego formularza zgłoszeniowego na kurs ochrony radiologicznej pacjenta.
Pana/Pani dane będą przetwarzana w celu należytego przeprowadzenia szkolenia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów wydania certyfikatu zdania egzaminu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność Pana/Pani udziału w szkoleniu.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wydania certyfikatu, o którym powyżej.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo di ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO ( a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kursu przez CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptują regulaminu szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
e-mail: kontakt@coriso-med.pl
tel: 667-566-475