Wewnętrzny audyt kliniczny

Co to audyt kliniczny?
 
Zgodnie z definicją ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2012 Nr 52, poz. 264) audyt kliniczny jest systematyczną kontrolą lub przeglądem medycznych procedur radiologicznych, mających na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez usystematyzowaną analizę, w ramach której praktyka, procedury i wyniki radiologiczne są porównywane z uznanymi standardami oraz – w razie konieczności – modyfikację dotychczasowego postępowania lub wprowadzenie nowych standardów.

Należy pamiętać że audyt to badanie, czy dana placówka spełnia określone wymagania prawne lub systemowe.

Skutecznie przeprowadzony audyt z fachowo sporządzonym raportem to bardzo dobre narzędzie dla Zarządzających placówką.

Po co audyt kliniczny?

Audyt kliniczny jest wymagany na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2012 Nr 52, poz. 264) oraz przepis wykonawczy jakim jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dziennik Ustaw z 9 marca 2011 poz. 265).

Audyt kliniczny ma na celu zapobiegania wypadkom radiologicznym w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dziennik Ustaw z 9 marca 2011 poz. 265 ) wewnętrzny audyt kliniczny należy przeprowadzić co najmniej raz w roku lub w razie doraźnej potrzeby.

Jak działamy?

Działamy zgodnie z poniższym schematem:

  • sprawdzenie zgodności procedur roboczych z wzorcowymi*,
  • przegląd analizy badań odrzuconych,
  • przegląd postępowania z dokumentacją medyczną,
  • przegląd testów eksploatacyjnych,
  • porównanie dawek referencyjnych z normami prawnymi,
  • ocena dawek na skórę w radiologii zabiegowej,

* w chwili opublikowania wzorcowych procedur radiologicznych
Takie podejście dało naszym dotychczasowym klientom wiele cennych informacji .