02-01-2015

Pracownia Rentgenowska a zgoda na prowadzenie działalności

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami radiologicznymi, każdy właściciel lub osoba zarządzająca ma obowiązek uzyskania zgody na stosowanie powyższych urządzeń.
Zgodę taką uzyskuje się od Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Ponadto na użytkowniku spoczywa również obowiązek uzyskania zgody na prowadzenia działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

W Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264 z późn. zm) (zwane dalej Prawem Atomowym) Art. 33e. pkt 1 widnieje zapis:
„Prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, z zastrzeżeniem ust. 2.”

Ust. 2 , mówi jedynie o jednostkach podległych lub podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
Zgoda wydawana jest jednostkom, które posiadają:
– odpowiednią liczbę personelu o właściwych kwalifikacjach,
– dysponują urządzeniami radiologicznymi niezbędnymi do wykonania badań diagnostycznych i leczenia,
– stosują właściwe procedury postępowania medycznego,
– posiadają system zarządzania jakością świadczonych usług medycznych.
Konsekwencją powyższego są zapisy w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.
Rozporządzenie to szczegółowo określa wymagania dla pracowni oraz kwalifikacje dla personelu.
W paragrafie 11.1 powyższego rozporządzenia zapisane są niezbędne informacje dla jednostek stosujących aparaty rentgenowskie oraz wskazane są dokumenty, które należy złożyć do Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Są to :
– kopie zezwoleń na uruchomienie aparatu rentgenowskiego,
– wykaz komórek organizacyjnych placówek, w których będzie prowadzona działalność objęta zgodą,
– imienny wykaz osób uczestniczących w procedurach medycznych w poszczególnych pracowniach z określeniem ich kwalifikacji, a w szczególności specjalizacji i staży,
– wykaz medycznych procedur radiologicznych, które będą wykonywane,
– wykaz urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych,
– kopie aktualnych testów specjalistycznych,
– pisemne oświadczenie kierownika jednostki o posiadaniu księgi jakości i dokumentach systemu zarządzania jakością.

Masz pytania lub uwagi na powyższy temat pisz do nas.