Szkolenie na inspektora ochrony radiologicznej

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA Z EGZAMINEM DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ (typu R lub S) TO 24-25.05.2018r  W WARSZAWIE.

Szkolenie i egzaminy odbywać będą się w:

WARSZAWA  –  Świetlicy Matejki zlokalizowanej przy ulicy Św. Wincentego 130 na Warszawskim Targówku. Dojazd bezpośredni liniami autobusowymi  112, 120, 126, 527 .

 Harmonogram szkoleń przebiega wg poniższego schematu:
– Zajęcia I-go i II-go dnia  rozpoczynają się o godzinie 9:00,
– Egzamin zaplanowany jest na godzinę 15:00  II-go dnia szkolenia.

Koszt kursu  z egzaminem wynosi 1000 zł – cena obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, egzamin.

 

Ramowy program szkoleń jest zgodny z w/w rozporządzeniem:

Ilość godzin lekcyjnych*

Nr wykładu Temat Uprawnienia R Uprawnienia S
1 Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej 1 1
2 Promieniowanie rentgenowskie 1 0.5
3 Detekcja promieniowania jonizującego 1 0.5
4 Budowa i działanie aparatu rentgenowskiego 2 1
5 Pojęcia stosowane w ochronie radiologicznej 0.5 0.5
6 Narażenie populacji na promieniowanie jonizujące 0.5 0.5
7 Działanie promieniowania jonizującego na materię żywą 2 1
8 Działanie promieniowania na organizm człowieka 2 1
9 Zasady ochrony radiologicznej pracowników 2 1
10 Kontrola środowiska pracy 1 0.5
11 Kontrola dawek indywidualnych 1 0.5
12 Metody obliczania dawek i wymaganych grubości osłon 2 1
13 Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich 1 1
14 Ekspozycja medyczna i narażenie pacjentów 2 1
15 Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 2 1
16 Wymagania dla pracowni rentgenowskiej 1 0.5
17 Wymagania dla aparatu rentgenowskiego 1 0.5
18 Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej 1 1
19 System zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej 1 1
20 Organizacja ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i sprawowanie nadzoru 1 1
21 Dyrektywy europejskie i ich wdrożenie do prawodawstwa krajowego 0.5 0.5
22 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) i akty wykonawcze 2 1
23 Inspektor ochrony radiologicznej 1 1
24 Zajęcia seminaryjne – podsumowanie 2 2

* 45 min

Wymagane dokumenty i staż pracy

DOKUMENTY
Uczestnik, w dniu rozpoczynającym kurs zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi następujące dokumenty:

  • odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania jonizującego,
  • orzeczenie lekarskie (J) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

STAŻ PRACY

  • roczny w przypadku osób z wykształceniem wyższym lub średnim i dyplomem uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii,
  • trzyletni w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie,
  • staż pracy lekarzy dentystów ubiegających się o nadanie uprawnień typu S nie jest wymagany.

Do pobrania:

  • wniosek o wydanie uprawnień,
  • wzór oświadczenia o zdolności cywilno-prawnej,
  • wzór oświadczenia o stosowaniu aparatu rtg,

Powyższe dokumenty znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
http://gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=7&id=20

Formularz Zgłoszeniowy
Wszystkie pola są wymagane

Imię

Nazwisko

Rodzaj szkolenia
RS

Termin kursu

Wykonywany zawód

Nr PESEL

Miejsce i data urodzenia

Seria i nr dowodu osobistego

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny jeśli inny

Telefon kontaktowy

Adres email

Pełna nazwa jednostki kierującej

Adres jednostki

NIP jednostki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kursu przez CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883)

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób. W takim przypadku informacja zostanie przekazana do Państwa na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie.

Po otrzymaniu wypełnionego przez Państwa formularza skontaktujemy się i przedstawimy stan zgłoszenia na dany dzień.

NR konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty:
Raiffeisen Polbank 31 2340 0009 0670 4010 0003 5627 z dopiskiem „Imię i nazwisko, kurs IOR”.

Faktura zostanie wystawiona i przekazana w dniu szkolenia.