Szkolenie na inspektora ochrony radiologicznej

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA Z EGZAMINEM DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ (typu R lub S) TO:
6-7.09.2019r w Warszawie,

Szkolenie i egzaminy odbywać będą się w:

WARSZAWA  –  Świetlicy Matejki zlokalizowanej przy ulicy Św. Wincentego 130 na Warszawskim Targówku. Dojazd bezpośredni liniami autobusowymi  112, 120, 126, 527 .

 Harmonogram szkoleń przebiega wg poniższego schematu:
– Zajęcia I-go dnia rozpoczynają się o godzinie 14:00, II-go dnia  rozpoczynają się o godzinie 9:00,
– Egzamin zaplanowany jest na godzinę 15:00  II-go dnia szkolenia.

Koszt kursu  z egzaminem wynosi 1000 zł – cena obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, egzamin.

Ramowy program szkoleń jest zgodny z w/w rozporządzeniem:

Ilość godzin lekcyjnych*

Nr wykładu Temat Uprawnienia R Uprawnienia S
1 Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej 1 1
2 Promieniowanie rentgenowskie 1 0.5
3 Detekcja promieniowania jonizującego 1 0.5
4 Budowa i działanie aparatu rentgenowskiego 2 1
5 Pojęcia stosowane w ochronie radiologicznej 0.5 0.5
6 Narażenie populacji na promieniowanie jonizujące 0.5 0.5
7 Działanie promieniowania jonizującego na materię żywą 2 1
8 Działanie promieniowania na organizm człowieka 2 1
9 Zasady ochrony radiologicznej pracowników 2 1
10 Kontrola środowiska pracy 1 0.5
11 Kontrola dawek indywidualnych 1 0.5
12 Metody obliczania dawek i wymaganych grubości osłon 2 1
13 Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich 1 1
14 Ekspozycja medyczna i narażenie pacjentów 2 1
15 Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 2 1
16 Wymagania dla pracowni rentgenowskiej 1 0.5
17 Wymagania dla aparatu rentgenowskiego 1 0.5
18 Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej 1 1
19 System zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej 1 1
20 Organizacja ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i sprawowanie nadzoru 1 1
21 Dyrektywy europejskie i ich wdrożenie do prawodawstwa krajowego 0.5 0.5
22 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) i akty wykonawcze 2 1
23 Inspektor ochrony radiologicznej 1 1
24 Zajęcia seminaryjne – podsumowanie 2 2

* 45 min

Wymagane dokumenty i staż pracy

DOKUMENTY
Uczestnik, w dniu rozpoczynającym kurs zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi następujące dokumenty:

  • odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania jonizującego,
  • orzeczenie lekarskie (J) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

STAŻ PRACY

  • roczny w przypadku osób z wykształceniem wyższym lub średnim i dyplomem uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii,
  • trzyletni w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie,
  • staż pracy lekarzy dentystów ubiegających się o nadanie uprawnień typu S nie jest wymagany.

Do pobrania:

  • wniosek o wydanie uprawnień,
  • wzór oświadczenia o zdolności cywilno-prawnej,
  • wzór oświadczenia o stosowaniu aparatu rtg,

Powyższe dokumenty znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
http://gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=7&id=20

Formularz Zgłoszeniowy
Wszystkie pola są wymagane

Imię

Nazwisko

Rodzaj szkolenia
RS

Termin kursu

Wykonywany zawód

Nr PESEL

Miejsce i data urodzenia

Seria i nr dowodu osobistego

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny jeśli inny

Telefon kontaktowy

Adres email

Pełna nazwa jednostki kierującej

Adres jednostki

NIP jednostki

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Radosław Kuliński, firma Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 128D/1.
Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.
Dane osobowe zostaną pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani podczas przesłania powyższego formularza zgłoszeniowego na kurs inspektora ochrony radiologicznej.
Pana/Pani dane będą przetwarzana w celu należytego przeprowadzenia szkolenia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność Pana/Pani udziału w szkoleniu.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wydania zaświadczenia, o którym powyżej.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo di ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO ( a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kursu przez CORiso Centrum Ochrony Radiologicznej i Systemu Zarządzania Jakością

Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób. W takim przypadku informacja zostanie przekazana do Państwa na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie.

Po otrzymaniu wypełnionego przez Państwa formularza skontaktujemy się i przedstawimy stan zgłoszenia na dany dzień.

NR konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty:
Millennium  63 1160 2202 0000 0003 6977 5989 z dopiskiem „Imię i nazwisko, kurs IOR”.

Faktura zostanie wystawiona i przekazana w dniu szkolenia.