Robocze procedury radiologiczne

ROBOCZA PROCEDURA RADIOLOGICZNA
Jest to opis czynności niezbędnych do przeprowadzenia badania lub zabiegu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celu postawienia diagnozy, bądź leczenia.

Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu roboczych procedur radiologicznych, które stosowane będą tylko w Państwa pracowni rentgenowskiej.

Slajd1

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dotychczas stosowanymi parametrami pracy urządzeń radiologicznych w Państwa pracowni a wynikającymi z procedur wzorcowych informujemy o tym Państwa i wydajemy zalecenia.

Podstawa prawna do opracowywania roboczych procedur radiologicznych
Podstawą prawną do opracowania i wdrożenia roboczych procedur radiologicznych jest Ustawa Prawo Atomowe (Dz.U.2014 poz. 1512) art. 33g, pkt.3 , który mówi że: Jednostka ochrony zdrowia tworzy na podstawie procedur wzorcowych udokumentowane robocze procedury postępowania wymagane przez system zarządzania jakością. Opracowując procedurę roboczą ważne jest, aby pamiętać o poziomach referencyjnych dawek* promieniowania dla pacjenta.

*poziomy referencyjne – dawki promieniowania jonizującego na powierzchnię skóry w badaniach rentgenodiagnostycznych lub poziomy aktywności – w przypadku podawania pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, dotyczące badań typowych pacjentów, dla poszczególnych kategorii urządzeń radiologicznych; poziomy referencyjne nie mogą być przekraczane w przypadku powszechnie stosowanych medycznych procedur radiologicznych, jeżeli stosuje się właściwe sposoby postępowania i urządzenia techniczne; poziomy referencyjne mogą być przekraczane w przypadku istnienia istotnych wskazań klinicznych;

Co powinna zawierać robocza procedura radiologiczna?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych procedura robocza zawiera 14 punktów z czego najistotniejsze to:
– stosowane fizyczne parametry pracy urządzenia radiologicznego,
– szczegółowy opis postępowania medycznego w trakcie badania lub leczenia,
– dokumentację wyników badania lub zabiegu,
– wykaz odstępstw od procedury wzorcowej,
– zasady ochrony radiologicznej pacjenta.

Co dalej po opracowaniu procedur roboczych?
Kolejnym etapem jest poddanie pracowni klinicznemu audytowi wewnętrznemu oraz wystąpienie do odpowiedniego terenowo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Gdzie szukać wzorcowych procedur radiologicznych?
Aktualne Wzorcowe Procedury Radiologiczne można pobrać ze strony Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG