Inspektor ochrony radiologicznej

Zakres obowiązków
Zakres obowiązków Inspektora Ochrony Radiologicznej określony jest w Ustawie Prawo Atomowe (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 264). Zgodnie z zapisami ww. ustawy do obowiązków IOR należy m.in.:

 • nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników
  pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w
  środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej
 • wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony
  przed promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności
  i typu posiadanych uprawnień
 • opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i
  pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej

Oferujemy Państwu świadczenie usług Inspektora Ochrony Radiologicznej. Zakres obowiązków może być rozszerzony o pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Jakości w Pracowni Rentgenowskiej.

Zasady współpracy
Z Klientem podpisujemy umowę na określony czas i w tym okresie dbamy o bezpieczne stosowanie aparatów rentgenowskich.
Na początku realizacji umowy dokonujemy wstępnego przeglądu dokumentacji i stanu pracowni pod kątem ochrony radiologicznej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informujemy o nich Klienta i podejmujemy czynności mające na celu usunięciu uchybień.
Na życzenie Klienta możemy wykonywać testy podstawowe aparatury rentgenowskiej zgodnie i z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011 r., Nr 51, poz. 265).